تبلیغات 20 روزه

120,000 تومان

    • ارسال دایرکت تبلیغاتی به مدت 20 روز
    • امکان تفکیک منطقه ای در ارسال دایرکت ها
    • امکان تفکیک جنسیت در ارسال دایرکت ها
    • آنالیز کسب و کار و بازار هدف شما